Rayid Terapie: Jak mít rád své děti, aby měli rádi samých sebe a a svět okolo nich

Existuje úplná a dokonalá bytost ukrytá hluboce v každém z nás. Milovat vlastní dítě znamená rozpoznat v něm tuto bytost a přivítat ho v našem životě s bezpodmíněčnou láskou, kterou si zaslouží jedině proto, že je. Dát mu dostatek důvery nechat ho trpět, aby mohlo růst a učit se, a dostatek ochrany, aby se nezranilo příliš.

Nechat ho jít vlastní cestou, i když neví kam, a nepřestat ho hledat, když se ztratí. Dát mu jistotu, že ho nikdy nikdo nebude milovat víc než my, a absolutní svobodu, aby nás mohlo nepotřebovat, když příde čas.

Individuální, rodinné a transgenerační poradenství podle vašeho jedinečného postavení v rodinném systému

Psychoterapeutické poradenství podle Rayid systému se v zahraničí využívá víc než 35 let jako efektivní nástroj rodinné a individuální diagnostiky, poradenství a terapie, a je ověřený desetiletími praxe a kvalitativního výzkumu.

Prostřednictvím Rayid poradenství vám nabízím jedinečný způsob, jakým uzdravit vaše rodinné vztahy, porozumět vašemu místu v rodinném systému, odhalit esenciální kvality a emoční potřeby všech rodinných členů, a jak vychovávat své děti v souladu s jejich bytostní přirozeností.       

Podle Rayid modelu existuje 12 typů dětské osobnosti zaujímajících 12 jedinečních pozic v rodině podle svého narození. Těchto 12 dětí (6 synů a 6 dcer) představuje 12 způsobů, jakými je životní energie dítěte zaměřená a vyjádřená v materiálním světe.

Každé dítě se rodí do specifického času a místa v rodině, které ho odlišují od všech ostatních rodinných členů, a předurčují k jedinečným osobnostním kvalitám, talentům, životním úlohám a posláním. Každá z těchto 12 pozic popisuje jednak vrozenou přirozenost dítěte, a jednak typ osobnosti, prostředníctvím které bude tato přirozenost nejlepším možným způsobem vyjádřená ve vnějším světě. 

V konečném důsledku symbolizuje těchto 12 archetypů dětí univerzální životní lekce, které bychom si na cestě k celistvosti během našeho života měli všichni osvojit.

Rayid není jen dalším modelem osobnostní typologie. Ve skutečnosti sahá daleko za typ konstituční osobnosti: popisuje základní přirodzenost každého člověka a předpovídá, jakým nejlepším způsobem můžeme dosáhnout své jedinečné vyjádření ve světě.

Místo typologie osobnosti tak Rayid přináší jakousi typologii duše – dvanáct archetypů synů a dcer, kterých kvality nosíme v sobě každý z nás, ale jenom jedna z nich popisuje životní cestu, kterou jsme si narozením do určité pozice v rodinném systému vybrali. 

Rayid přístup nám pomáhá vzpomenout si, kým jsme byli, než nás rodina a společnost naučili, kým se máme stát. Každému z nás tak připomíná naše životní poslání a jakýsi primární životní dar – to, co dokážeme líp, než cokoliv jiného a líp, než kdokoliv jiný. Ukazuje, jaká naše životní cesta bude nejvíce v souladu s tímto darem, a na které zažijeme nejméně utrpení týkající se pravdivosti k sobě samému.

Základem Rayid přístupu je předpoklad, že každé dítě si je dávno před svým narozením vědomé svého místa v rodinném systému. Ví, jaké místo zaujímá v srdcích a mysli rodičů ještě než je počaté. Ví, jestli je v rodině pro něho dostatečný prostor, jestli je přijímané a chtěné.

Ví o zakázaných tématach i neuzdravených zraněních rodiny, které jsou jeho narozením prenášené do nové generace. Mnoho Rayid terapeutů také věří, že duša dítěte nejenom ví, ale si na nevědomé rovině i vyberá určitou pozici v rodinném systému, která umožňuje realizaci jejích životních úkolů a uzdravení rodiny jako celku.

Rayid nabízí pozitivní pohled, podle kterého každé dítě přichází na svět s jedinečnou vrozenou kapacitou týkající se jeho životní síly, specifických potřeb a schopností. 

Podstata rodičovské role pak spočívá v schopnosti rozeznat v duši našeho dítěte tuto archetypální jedinečnost, pomáhat ji růst, ale i učit se od ní, sytit ji emočně a fyzicky jak nejlíp umíme, a vést ji životem k jejímu sebenaplnění tak, aby se i v materiálním světě mohla stát tou úplnou a dokonalou bytostí, kterou byla při narození.

Využití Rayid systému pro rodiče

„Touha po lásce, kterou v sobě má každé dítě, je touhou být poznáno; ne však na úrovni forem, ale na úrovni Bytí “ (Eckhart Tolle)

Rayid systém prináší rodičům praktické rady na přizpůsobení jejich rodičovského stylu každému dítěti podle přirozenosti jeho bytí, typu jeho osobnosti a jeho jedinečných vrozených talentů. Když jsou specifické potřeby dítěte identifikovány a syceny již v dětství, zakladají jeho lásku a vůli k životu jako takému.

Posilují jeho bazální důvěru v svět a sebe samého jako dobrých, a které umožňují, aby dítě vstoupilo do života s pocitem, že ho zvládá a rozumí mu. Rayid systém učí rodiče rozpoznat jedinečné predispozice každého dítěte a vychovávat ho s respektem k této jedinečnosti tak, aby v dospělosti mohlo s lehkostí naplniť svůj životní potenciál.

Rayid systém pomáha porozumět:

 • původní přirozenosti a základnímu životnímu daru každého dítěte, jak tomuto daru rozumět, a jak s dítětem komunikovat v souladu s jeho přirozeností
 • jedinečnosti každého dítěte, a jak jeho jedinečné talenty podporovat, aby v životě mohlo dosáhnout svého maximálního potenciálu
 • odlišnosti každého dítěte, a jak dětem individuálně přizpůsobit rodičovský styl 
 • specifickým potřebám každého dítěte; co potřebuje každé dítě od každého rodiče, a co potřebují rodiče od svých dětí; jak být milujícím otcem a milující matkou pro každé ze svých jedinečných dětí
 • introvertnímu a extrovertnímu zaměření, odlišné mentalitě, vyjadřovacímu způsobu a životním hodnotám každého z dětí
 • specifickému významu každého rodiče a prarodiče: Rayid definuje tzv. srdcového a tzv. vzorového rodiče a prarodiče pro každé dítě, a ukazuje tím jedinečnou důležitost různých členů rodiny pro vývoj dítěte
 • jedinečné rodinné dynamice, narušeným rodinným vztahům, emočním odcizením nebo naopak propletením, vazbám mezi sourozencami 
 • životním úkolům svých dětí, a určité míře utrpení v životě vlastného dítěte jako potřebné a růstové
 • rodinným propletením, když v důsledku nezdravých rodinných vzorců dojde k posunutí dítěte do pozice některého z jeho sourozenců, a jak tyto posunové témata zvládnout, když k nim dítě nemá vrozené vybavení

Využití Rayid systému v individuálním poradenství 

V individuálním poradenství nabízí Rayid přístup láskyplnou cestu zpět k naší bytostné přirodzenosti, která vytvořila naši osobnost a ukazuje, jestli naše životní volby jsou v souladu s touto přirozeností. Pomáha najít ztracené nebo nikdy neobjevené části našeho Já, které brání autentickému a celostnímu prožívání našeho života.

Umožňuje porozumět bolestivým odbočením v naší minulosti jako smysluplným a pomáhá rozlišit, jestli v každodenním životě jednáme ze své životní sily nebo minulých zranění.

Individuální terapeutické poradenství podle Rayid systému probíhá v čtyřech základních krocích:

 • Uvědomit si své reprezentativní Já, kterým vystupujeme před ostatními i před sebou samým, a které chápeme jako svou skuteční osobnost. Skladá se ze všeho, co si o sobě myslíme, s čím se ztotožňujeme, a ze všech zkušeností, o kterých se domníváme, že můžou za to, kým jsme se v životě stali 
 • Odhalit své vrozené Já, neboli svou konstituční přirozenost podle svého místa v rodinném systému, a jestli tato přirozenost byla podporováná našimi rodičmi, nebo musela být zablokováná. V tomto kroku pracujeme na tom, jaké překážky nám brání vrátit se k této přirozenosti. Zablokování části naší přirozenosti je největší bolest, kterou člověk může zažít, která však není vědomá, a často se projevuje ve formě fyzických či emočních potíží 
 • Zažít své protikladné Já znamená překročit a rozšířit hranice vlastního sebeobrazu tím, že zkusíme v životě jednat jako někdo, kým si myslíme, že nedokážeme nebo nemůžeme být 
 • Dospět ke svobodě, kdy se v našem každodenním životě již nebudeme identifikovat se žádným z těchto Já, ale dokážeme být přítomní na všech rovinách současně, což nás přivede ke svobodnějším odpovědím na životní výzvy.

Využití Rayid systému v transgeneračním poradenství

 • Porozumění neuzdraveným tématům předešlých generací a prozkoumání rodinných vztahů v původních rodinách rodičů a prarodičů 
 • Porozumění nezdravým rodinným vzorcům jako je převrácení rolí, přesun starostlivosti z rodičů na děti, kdy děti pěčují o své rodiče nebo sourozence, syndromy výročí, destruktivní silu rodinných tajemství
 • Porozumění emočním zraněním rodičů v jejich původní rodině umožňuje předejít stejným emočním zraněním u vlastních dětí, zatímco dětem umožňuje odpustit a dosáhnout smíření s generací rodičů a prarodičů

Ve své předešlé praxi jsem se věnovala transgenerační psychologii, která pracuje s původními rodinami rodičů a prarodičů, přičemž se snaží najít zdroje rodinných problémů v předešlých generacích a zabránit jejich přenášení a opakování v nové generaci.

Takáto cesta léčení může trvat i několik let, až člověk skutečně uzdraví příčiny svých problémů pramenící v předešlé generaci. Studiem Rayid systému v Austrálii jsem se rozhodla přinést tento jedinečný terapeutický systém i do České Republiky.

Rayid systém nabízí velice rychlý a efektivní nástroj, kterým dokážeme nejenom identifikovat příčiny rodinných, vztahových, a často i zdravotních problémů, ale který nás v první řadě učí porozumět esenciální přirozenosti naší osobnosti, abychom mohli další životní kroky volit svobodněji.

Poznejte archetypy 12 dětí v sobě i ve vlastních dětech podle jejich jedinečné pozice v rodinném systému a přijďte se poradit, jak každý z rodičů může rozvinou specifické potřeby každého dítěte a pomoct mu tak uskutečnit jeho životní potenciál.