Rayid terapie: Jak mít rád své děti, aby měli rádi samých sebe a a svět okolo nich

Milovat vlastní dítě znamená přivítat ho na světě s bezpodmínečnou láskou, kterou si zaslouží jedině proto, že je. Dát mu dostatek důvěry nechat jej trpět, aby mohlo růst a učit se, a dostatek ochrany, aby se nezranilo příliš.

Nechat ho jít vlastní cestou, i když neví kam, a nepřestat ho hledat, když se ztratí. Dát mu sebevědomí a jistotu, že ho nikdy nikdo nebude milovat víc než rodiče, a absolutní svobodu, aby je mohlo nepotřebovat, když přijde čas. To je Rayid terapie.

Rayid poradenství

Psychoterapeutické poradenství podle Rayid systému se v zahraničí využívá víc než 35 let jako efektivní nástroj rodinné a individuální diagnostiky, poradenství a terapie, a je ověřené desetiletími praxe a kvalitativního výzkumu.

Rayid poradenství nabízí jedinečný způsob, jakým uzdravit rodinné vztahy, porozumět místu v rodinném systému, odhalit esenciální kvality a emoční potřeby všech rodinných členů, a jak vychovávat své děti v souladu s jejich bytostní přirozeností.       

Podle Rayid modelu existuje 12 typů dětské osobnosti zaujímajících 12 jedinečných pozic v rodině podle svého narození. Těchto 12 dětí (6 synů a 6 dcer) představuje 12 způsobů, jakými je životní energie dítěte zaměřená a vyjádřená v materiálním světě.

Každé dítě se rodí do specifického času a místa v rodině, které ho odlišují od všech ostatních rodinných členů, a předurčují k jedinečným osobnostním kvalitám, talentům, životním úlohám a posláním. Každá z těchto 12 pozic popisuje jednak vrozenou přirozenost dítěte, a jednak typ osobnosti, prostřednictvím které bude tato přirozenost nejlepším možným způsobem vyjádřená ve vnějším světě. 

V konečném důsledku symbolizuje těchto 12 archetypů dětí univerzální životní lekce, které by si na cestě k celistvosti během života měli všichni osvojit.

Individuální, rodinné a transgenerační poradenství dle postavení v rodině

Rayid není jen dalším modelem osobnostní typologie. Ve skutečnosti sahá daleko za typ konstituční osobnosti: popisuje základní přirozenost každého člověka a předpovídá, jakým nejlepším způsobem lze dosáhnout svého jedinečného vyjádření ve světě.

Místo typologie osobnosti tak Rayid přináší jakousi typologii duše – dvanáct archetypů synů a dcer, jejichž kvality nosí v sobě každý, avšak jen jedna z nich popisuje životní cestu, kterou si lidé narozením do určité pozice v rodinném systému vybrali. 

Rayid přístup pomáhá vzpomenout si, kým člověk byl, než jej rodina a společnost naučili, kým se má stát. Každému tak připomíná jeho životní poslání a jakýsi primární životní dar – to, co dokáže líp, než cokoliv jiného a líp, než kdokoliv jiný. Ukazuje, jaká životní cesta bude nejvíce v souladu s tímto darem, a na které člověk zažije nejméně utrpení týkající se pravdivosti k sobě samému.

Základem Rayid přístupu je předpoklad, že každé dítě si je dávno před svým narozením vědomé svého místa v rodinném systému. Ví, jaké místo zaujímá v srdcích a mysli rodičů, ještě než je počaté. Ví, jestli je v rodině pro něj dostatečný prostor, jestli je přijímané a chtěné.

Ví o zakázaných tématech i neuzdravených zraněních rodiny, které jsou jeho narozením přenášené do nové generace. Mnoho Rayid terapeutů také věří, že duše dítěte nejenom ví, nýbrž si na nevědomé rovině i vybírá určitou pozici v rodinném systému, která umožňuje realizaci životních úkolů a uzdravení rodiny jako celku.

Rayid nabízí pozitivní pohled, podle kterého každé dítě přichází na svět s jedinečnou vrozenou kapacitou týkající se jeho životní síly, specifických potřeb a schopností.

Podstata rodičovské role spočívá v schopnosti rozeznat v duši dítěte tuto archetypální jedinečnost, pomáhat ji růst i učit se od ní, sytit ji emočně a fyzicky, a vést ji životem k jejímu sebenaplnění tak, aby se i v materiálním světě mohla stát tou úplnou a dokonalou bytostí, kterou byla při narození.

Využití Rayid systému pro rodiče

Rayid systém přináší rodičům praktické rady na přizpůsobení jejich rodičovského stylu každému dítěti podle přirozenosti jeho bytí, typu jeho osobnosti a jeho jedinečných vrozených talentů. Když jsou specifické potřeby dítěte identifikovány a syceny již v dětství, zakládají jeho lásku a vůli k životu jako takému.

Eckhart Tolle

„Touha po lásce, kterou v sobě má každé dítě, je touhou být poznáno; ne však na úrovni forem, nýbrž na úrovni Bytí “

Rayid systém učí rodiče pochopení problémů a zároveň rozpoznat jedinečné predispozice každého dítěte a vychovávat ho s respektem k této jedinečnosti tak, aby v dospělosti mohlo s lehkostí naplnit svůj životní potenciál.

Rayid systém pomáhá porozumět:

 • původní přirozenosti a základnímu životnímu daru každého dítěte a jak s dítětem komunikovat v souladu s jeho přirozeností
 • jedinečnosti každého dítěte, a jak jeho talenty podporovat, aby v životě mohlo dosáhnout svého maximálního potenciálu
 • odlišnostem každého dítěte a jak dětem individuálně přizpůsobit rodičovský styl 
 • specifickým potřebám každého dítěte; co potřebuje každé dítě od každého rodiče, a co potřebují rodiče od svých dětí; jak být milujícím otcem a milující matkou pro každé ze svých dětí
 • introvertnímu a extrovertnímu zaměření, odlišné mentalitě, vyjadřovacímu způsobu a životním hodnotám každého z dětí
 • specifickému významu každého rodiče a prarodiče: Rayid definuje srdcového a vzorového rodiče a prarodiče pro každé dítě, a ukazuje tím důležitost různých členů rodiny pro vývoj dítěte
 • jedinečné rodinné dynamice, narušeným rodinným vztahům, emočním odcizením nebo naopak propletením, vazbám mezi sourozenci 
 • životním úkolům svých dětí, a určité míře utrpení v životě vlastního dítěte jako potřebné a růstové
 • rodinným propletením, když v důsledku nezdravých rodinných vzorců dojde k posunutí dítěte do pozice některého z jeho sourozenců, a jak tato témata zvládnout, když k nim dítě nemá vrozené vybavení

Rodiče posilují důvěru dítěte ve svět a sebe samého a umožňují, aby dítě vstoupilo do života s pocitem, že ho zvládá a rozumí mu.

Využití Rayid systému v individuálním poradenství

V individuálním poradenství nabízí Rayid přístup láskyplnou cestu zpět k bytostné přirozenosti, která vytvořila osobnost a ukazuje, jestli jsou životní volby v souladu s touto přirozeností. Pomáhá najít ztracené nebo nikdy neobjevené části Já, které brání autentickému a celostnímu prožívání života.

Individuální terapeutické poradenství podle Rayid systému probíhá v čtyřech základních krocích:

 • Uvědomit si své reprezentativní Já, kterým člověk vystupuje před ostatními i před sebou samým, a které chápe jako svou skuteční osobnost. Skládá se ze všeho, co si o sobě jedinec myslí, s čím se ztotožňuje, a ze všech zkušeností, o kterých se domnívá, že mohou za to, kým se v životě stal
 • Odhalit své vrozené Já, neboli svou konstituční přirozenost podle svého místa v rodinném systému, a jestli tato přirozenost byla podporována rodiči, nebo musela být zablokována. Zablokování části přirozenosti je největší bolest, kterou člověk může zažít, která však není vědomá, a často se projevuje ve formě fyzických či emočních potíží 
 • Zažít své protikladné Já znamená překročit a rozšířit hranice vlastního sebeobrazu tím, že člověk zkusí v životě jednat jako někdo, kým si myslí, že nedokáže nebo nemůže být 
 • Dospět ke svobodě, kdy se v každodenním životě člověk již nebude identifikovat se žádným z těchto Já, avšak dokáže být přítomný na všech rovinách současně, což jej přivede ke svobodnějším odpovědím na životní výzvy.

Rayid systém umožňuje porozumět bolestivým odbočením v minulosti a pomáhá rozlišit, jestli v každodenním životě člověk jedná ze své životní síly nebo z minulých zranění.

Využití Rayid systému v transgeneračním poradenství

Transgenerační psychologie pracuje s původními rodinami rodičů a prarodičů, přičemž se snaží najít zdroje rodinných problémů v předešlých generacích a zabránit jejich přenášení a opakování v nové generaci.

 • Porozumění neuzdraveným tématům předešlých generací a prozkoumání rodinných vztahů v původních rodinách rodičů a prarodičů 
 • Porozumění nezdravým rodinným vzorcům jako je převrácení rolí, přesun starostlivosti z rodičů na děti, kdy děti pěčují o své rodiče nebo sourozence, syndromy výročí, destruktivní silu rodinných tajemství
 • Porozumění emočním zraněním rodičů v jejich původní rodině umožňuje předejít stejným emočním zraněním u vlastních dětí, zatímco dětem umožňuje odpustit a dosáhnout smíření s generací rodičů a prarodičů

Tato cesta léčení může trvat i několik let, až člověk skutečně uzdraví příčiny svých problémů pramenící v předešlé generaci. Zapojit do možností léčení lze také spirituální psychologii.

Rayid systém nabízí velice rychlý a efektivní nástroj, kterým lze nejen identifikovat příčiny rodinných, vztahových, a často i zdravotních problémů, nýbrž který v první řadě učí porozumět esenciální přirozenosti osobnosti, aby mohly být další životní kroky voleny svobodněji.