Rakovina – poslední pokus těla o přežití v nemocném prostředí – jak prostředí uzdravit

My všichni máme možnost přepsat naši genetickou informaci jakýmkoliv směrem a změnit cokoliv v našem těleTo, jestli vnímáme svět jako toxické nebo naopak harmonické místo pro život, a co z tohoto světa skutečně vpouštíme do naší mysli a těla, ovlivňuje to, jaké životní prostředí vytvoříme i buňkám v našem těle.

K přepisování genů a mutací buněk vlivem prostředí pak dochází vždy, když je to jediný způsob, jakým dokážou v našem těle přežít. Ve skutečnosti však většina z nás přišla na svět s dostatečním množstvím dokonale fungujících genů, abychom měli spokojený a zdravý život, a nemuseli nic přepisovat.

Devastující zpráva „máte rakovinu“ patří mezi nejvíce obávané fráze, které pacienti uslyší počas svého života. Spouští daleko komplexnejší a emotivnější reakci než jakákoliv jiná diagnóza, a to přesto, že třeba kardiovaskulární onemocnění si každoročně vyžádají několikanásobně víc životů.

Sdělení onkologické diagnózy přináší pocity strachu, paniky, hněvu, bezmoci a zmatení a zanecháva člověka šokovaného a ohromeného. Více než samotného onemocnění se však pacienti bojí léčby a její následků pro kvalitu svého života.       

Je mutace našich genů náhodná událost kontrolovaná geneticky nebo vysoce adaptivní a inteligentní odpověď organismu na své prostředí?

Hlavní příčinou strachu z onkologické diagnózy je na jedné straně příliš mnoho informací dělajících z rakoviny sebenaplňující se proroctví, na straně druhé nedostatek skutečného porozumění nemoci. 

Společným znakem všech typů rakoviny je, že se projevují nekontrolovatelným dělením zhoubných buněk, případně šířením do dalších částí těla, to znamená, že ztratily schopnost ukončit svůj buněčný cyklus a zaniknout přirozeným způsobem.

Tento proces je často vnímán jako náhodná a spontánní událost, která se člověku stane přes noc, nebo kterou člověk jednoduše zdědí. Ve skutečnosti vysílá tělo v podobě nekontrolovatelného dělení buňek jenom ultimátní signál toho, že nemá příznivé podmínky pro život a potřebuje zásadní přestavbu svého vnitřního prostředí. 

Ve chvíli, kdy ho tělo potřebuje nejvíc, se člověk vzdává jakékoliv kontroly nad svým tělem a  zodpovědnosti za vlastní zdraví, a předává svůj život výlučně do rukou lékařů.

Navzdory tomu, že 95% všech případů rakoviny nemá žádnou genetickou spojitost, a pro zbylých 5% je potřebné, aby rakovinové geny byly aktivovány signálem z prostředí, konvenční vírou stále je, že k mutacím genů dochází náhodně, a že nad nimi nemáme žádnou kontrolu. Jednou z nejhlubších krizí, které medicínská věda dosuď čelila bylo selhání projektu lidského genomu.

Nepovedlo se totiž najít specifické geny zodpovědné za většinu nemocí, a potvrdit tak víru, že geny kontrolují naši biologii. Ve skutečnosti žádný gen nedokáže kontrolovat sám sebe, ani nemůže být „předprogramovaný“, aby se projevil v určitém období života.

Jedním z nejnovějších závěrů molekulární genetiky je, že mozkem buňky není její jádro, a tedy dědičná informace, jak se dlouho předpokládalo, ale membrána buňky vpouštějící dovnitř jenom ty signály z prostředí, pro které má komplementární struktury ve svém vnitrobuněčném prostředí.

Naše DNA tvoří přibližně jenom polovinu obsahu našich chromozomů; druhou polovinu tvoří tzv. regulační bílkoviny, které sehrávají v našem životě stejně důležitou roli jako geny. Hlavní úlohou těchto regulačních bílkovin je odpovídat na signály z prostředí a aktivizovat nebo odkódovat příslušnou genetickou informaci.

Znamená to, že to nejsou geny, ale prostředí, a co si z něho vybíráme, co kontroluje naše zdraví. V prípadě, že tělo nemá dostatek nebo odpovídající bílkovinové struktury, aby reagovalo na podněty z prostředí (kterými může být chemická zátěž, ale i negativní emoční zážitky), nebo míra těchto podnětů přesáhne kapacitu buňek reagovat, může dojít k mutaci existujících genů.  

 Tento přístup místo toho, aby nás dělal oběťmi našeho genetického dědičství, předává velkou část kontroly do našich rukou. To, co si z našeho prostředí vybíráme (včetně stresových faktorů, kvality stravování, práce a vztahů) a způsob, jakým věříme, že náš život musí vypadat, jsou klíčové pro naše zdraví.

Ortodoxní onkologie nahlíží na rakovinu jako na nemoc, kterej příčina leží v jádru buňky, a v jejím genetickém předprogramování k mutaci. Rakovina je cizím nepřítelem, který nepřináší člověku žádný významný odkaz o kvalitě jeho života, a kterého  je potřebné co nejdříve otrávit, ozařit nebo vyřezat.

Podle celostní medicíny anebo naturopatie není žádná rakovina vrozená, náhodná, bezdůvodná ani nevysvětlitelná, a mutace našich genů jsou vysoce adaptivní a kontrolované prostředím. Jestliže mutaci chápeme jako spoušť rakovinotvorného procesu v těle, potom tahle spoušť musela být zmáčknutá určitým vnějším faktorem. 

Naše vnímání prostředí nejenom kontroluje a aktivuje geny, ale dokáže je i přepsat vyvolaním mutací, když míra stresových faktorů přesáhne kapacitu jejích zvládání. Podle naturopatie rakovinové buňky nejsou cizím nepřítelem; jsou vlastními buňkami těla, které se ocitli v životu nepřátelském prostředí, a aby přežili, museli se začít vyvíjet abnormálněRakovina není nemocí; je symptomem nemocného prostředí. 

Jestliže přeneseme nezdravé buňky z atrofující svaloviny do zdravého prostředí, vyvíjí se dál normálně. Když ale přeneseme zdravé buňky zpátky do nezdravého prostředí nebo je vystavíme nadměrnému stresu, začnou se vyvíjet abnormálně, protože je to jediný způsob, jak můžou v nezdravé tkáni přežít. 

Pokud tedy změníme stav vnitřního a vnějšího prostředí z nezdravého na zdravé, a člověk má dostatečně silnou imunitu na regeneraci poškozených tkání a orgánů, může se rakovinová buňka proměnit zpět v normální buňku. 

Rakovinové buňky jsou nápadně podobné embryonálním kmenovým buňkám. Embryonální kmenová buňka je pluripotentní kmenová buňka, která se může vyvinout v jakoukoliv buňku přítomnou v dospělém těle. To, v jakou buňku se promění, závisí od signálů, které přijímá od svého prostředí.

Podobným způsobem komunikují se svým prostředím i rakovinové buňky, kdy během různých stádií vývoje nádoru přijímají signály z prostředí, které vedou k jejich proměně a metastazování. Nedávná studie z NorthWestern University potrvdila, že je možné nejenom zastavit nekontrolovatelné dělení melanomové buňky, ale i proměnit ji zpět v zdravou buňku, když změníme její prostředí.

Studie spočívala v přenesení lidské metastazované melanomové buňky do zdravého prostředí embryonálních kmenových buněk, následkem čeho došlo k jejích proměně v normální kožní buňky. Poukázala tak přímo na skutečnost, že rakovina je především symptomem nemocného prostředí, a když uzdravíme signály, které rakovinová buňka přijíma ze svého okolí, může dojít k obnovení jejího zdravého buněčného cyklu.

Integrovaná onkologie: multidisciplinární přístup k léčbě rakoviny  

Svým celostním a empiricky založeným přístupem k léčbě rakoviny bych ráda vymezila svou práci vůči vysoce negativistickému, odmítavému až paranoidnímu přístupu některých alternativních terapií ke klasické onkologické léčbě.

Takýto postoj vede nejenom ještě k většímu odcizení obou oborů a deformaci obrazu přírodní medicíny v očích lidí i odborníků, ale přispívá ještě k větší zmatenosti a bezmoci pacientů, kteří musí volit menší zlo: toxickou léčbu s rizikem vedlejších malignit a jistotou zničené kvality života, nebo neověřenou alternativní terapii, která často v posledních stádiích nemoci nemusí mít dostatek času, aby zafungovala.

Představa, že pacienti musí volit výlučně jednu z těchto cest, je nejenom sama osobě ohrožuje na životě, ale místo toho, aby maximalizovala jejich šance na přežití využitím toho nejlepšího ze všech oborů, šance na jejich přežití minimalizuje. 

Každá přírodní terapie, která prohlašuje chemoterapii za neučinnou nebo dokonce více škodlivou, než je samotná rakovina, sdílí s klasickou medicínou stejné redukující a černobílé vidění.

Chemoterapie v posledním stádiu rakoviny nejenom zachránila život několika mým blízkých lidem včetně mého životního partnera, ale umožnila nově nabylý čas věnovat přírodním terapiím, proměně stravy, meditacím a cvičením, které vedli k úplnému uzdravení a zabránili návratu onemocnění.

Svou filosofií přínosu naturopatické medicíny v léčbě rakoviny, která se formovala studiem několika různych oborů a je inspirovaná směrem Integrované onkologie v zahraničí, bych ráda poukázala na to, že přírodní medicína a klasická onkologická léčba jsou nejenom slučitelné, ale podle nejnovějších vědeckých poznatků právě jejich propojením dochází k maximalizaci efektivity léčby.

Rakovina je systemickou funkční poruchou spočívající v metabolických abnormalitách. Ke svému vzniku potřebuje nejenom dlouhodobé, systemické a vzájemně kompatibilní změny ve vnitřním a vnějším prostředí, ale i mnohočetné mechanismy přežití ve vysoce inteligentním těle člověka. Léčba pacienta by měla být stejně tak vytrvalá, systemická a multidisciplinární, a umožňovať člověku zapojit různorodé mechanismy přežití.

Konvenční léčba rakoviny spočívá v chirurgickém odstranění nádoru nebo postiženého tkaniva, přičemž následnou chemoterapií a rádioterapií se snaží odstranit zbylé rakovinové buňky.

Tato léčba, i v případě, že dojde k záchraně života, nijak neovlivňuje pozadí nemoci. Když člověka s „odstraněnou rakovinou“ vrátime do stejného prostředí, které rakovinu vytvořilo, velmi pravděpodobně se bude procesem karcinogeneze bránit znovu a s větší silou. 

V tomto okamihu může nastoupit naturopatie, která převezme péči o další dimenze života pacienta. Stejně tak, jak rakovinové buňky využívají mnohočetné mechanismy k přežití, je cílem naturopatie zapojit mnohočetné mechanismy přežití i u pacienta prostřednictvím využití  různorodých terapií týkajících se odlišných životních dimenzí člověka. 

Vzdělávání pacientů o tom, co se počas karcinogeneze v jejich tělech děje, a jakým způsobem a na jakých rovinách můžou na tento proces odpovědět, je navyše často tou nejsilnější terapeutickou intervencí, kterou je možné nabídnout. 

V zahraničí je celostní medicína neboli naturopatie součástí ještě vyššího směru, takzvané Integrované Onkologie. Integrovaná onkologie je specifický obor, který využíva klinicky průkaznou celostní léčbu rakoviny propojující stěžejní klasickou onkologickou terapii s celou řadou dalších podpůrných intervencí jako je naturopatie, nutriční medicína, psychoonkologie a psychoterapie, neuroimunologie, rehabilitace, atd.

Jejím cílem je vytvořit ucelený a individualizovaný léčebný plán, který se zaměřuje na celkovou životní situaci každého pacienta, čímž nejenom zvyšuje šance na jeho přežití, ale zlepšuje i kvalitu jeho života a vyhlídky na dlouhodobé zdraví.    

V naturopatii je důležité, aby onkologické onemocnění nebylo rozpoznáno jako izolovaná nemoc, ale jako spektrum metabolických poruch, které spojuje společné chování rakovinových buňek, a které se může u různych pacientů projevovat odlišnými způsoby. 

Rakovinové buňky odlišuje od zdravých jejich schopnost takové proměny vnitřního a vnějšího prostředí, která jim umožní přežít i navzdory vysoce inteligentnímu imunitnímu systému člověka. Porozumění tomuto jedinečnému chování rakovinových buněk je pro naturopatii klíčové, protože umožňuje adresovat jejich specifické vzorce fungování.

Faktory, které můžou v těle spouštět a udržovat rakovinotvorný proces:

Proces karcinogeneze a existence rakovinových buněk v těle ještě neznamená rakovinu; k nádorové proměně může dojít v každé buňce schopné dělení. K rozvoji rakoviny dochází, když tělo ztratí odolnost vůči rakovinovým buňkám, které přeberou kontrolu nad určitým organem nebo tkání. Místo příčin rakoviny proto v Naturopatii hovoříme o jediněčném souhrnu více rizikových faktorů, které společně vytvoří příznivé podmínky pro rozvoj onemocnění. 

Protože rakovina v každém stadiu svého vývoje mění rovnováhu vnitřního prostředí těla, faktory, které ovlivňují vznik rakoviny, můžou být odlišné od faktorů, které se podílejí na její progresi. Důležitější roli, než samotné faktory, zde navyše hraje předivo sítě mezi nimi.

Faktory podílející se na vzniku a rozvoji rakoviny:

 • Genomická nestabilita, která může být zpuštěna signálem z prostředí
 • Nadměrná vnější a vnitřní toxická zátěž (chemikálie, jedy a těžké kovy v životním prostředí, domácnosti, jídle a pitné vodě), která vyčerpává přirozenou detoxikační schopnost těla, následkem čeho dochází v těle k hromadění toxinů, poškození membrán a energetického centra buněk, které spouští proces karcinogeneze
 • Zvýšený oxidační stres a nedostatek antioxidantů v naší stravě: následkem nedostatečné detoxikace buněk a vnější toxické zátěže dochází v těle k hromadění volných radikálů (vysoce reaktivních molekul kyslíku), které poškozují DNA
 • Hormonální nerovnováha a zvýšená estrogenová aktivita: xenoestrogeny (umělé hormony a chemické látky, které imitují funkci estrogenu v těle), nedostatečná detoxikace estrogenu v játrech nebo opětovné vstřebávání estrogenu ve střevěch způsobují vysokou hladinu škodlivého estrogenu vedoucí k nadměrnému buněčnému dělení a poškození DNA
 • Kvalita stravy: nesprávné stravovací návyky a nepřirozená strava (převaha vysoce kyselinotvorných, zprocesovaných, karcinogenných, nutričně prázdných a mrtvých potravin s nedostatkem nutričních látek a živých enzymů)
 • Narušená funkce zažívacího systému: nedostatek enzymů a trávicích šťav pro optimální trávení; nedostatečné vstřebávání nutričních látek vedoucí k buneční podvýživěstřevní dysbióza: nerovnovážná střevní bakteriální flóra, nedostatek příznivých bakterií a přemnožení škodlivých organismů; zvýšená propustnost střevní stěny, v důsledku které metabolický odpad, škodlivé organismy a látky pronikají do krevního oběhu
 • Obezita a hyperinzulinémie: poslední studie potvrzují, že obezita a inzulinová rezistence zvyšují riziko rakoviny stejně jako kouření. Zatímco obezita podporuje v těle oxidační stres, poškození DNA, pro-zánětlivé cytokiny a tvorbu krevního zásobení rakovinových buněk, vysoké hladiny inzulínu a glukózy jsou přímo spojené s narušením buněčného dělení a přirozené smrti buněk. Izulín také zvyšuje biologickou dostupnost estrogenu, a zvyšuje tak riziko hormonálně podmíněných typů rakoviny. Rakovinové buňky jsou známe svou závislostí na glukóze jako hlavním zdroji energie; vysoké hladiny cukru proto přímo podporují jejich energetický metabolismus
 • Imunitní nedostatečnost: imunita pomáhá předcházet rozvoji rakovinového onemocnění mnohočetnými mechanismy: ochranou před infekčními druhy rakoviny, předcházením chronických zánětů efektivní krátkodobou zánětlivou reakcí, a nakonec také specifickým rozpoznáním a usmrcením rakovinových buněk specifickými imunitními buňkami
 • Chronické záněty v těle: systemické záněty v těle a vysoká hladina prostaglandinů v chronických zánětlivých ložiskách jsou jedním z nejdůležitejších faktorů podílejících se na vzniku a rozvoji rakoviny
 • Chronické překyselení organismu: chronické překyselení naších tkání v důsledku životního stylu, toxické zátěže a kyselinotvorné stravy vytváří ideální podmínky pro rozvoj rakoviny. Rakovinové buňky samy vytvářejí kolem sebe kyselé prostředí produkcí mléčné kyseliny. V kyselém prostředí se také lehko udržuje systemický zánět a množí plísně (candida albicans). Podle některých teorií se tělo snaží s přemnoženou candidou bojovat právě prostřednictvím procesu karcinogeneze.
 • Psychosociální faktory: chronický nebo nadměrný stres a nevyvážený životní styl, který neumožňuje člověku takovou kvalitu a množství odpočinku, který by byl dostačující na regeneraci jeho organismu; neuzdravené traumatické zkušenosti v minulosti
 • Osobnostní dispozice, emoční a vztahové vzorce: z osobnostních dispozic a emočních vzorců jsou do souvislosti s onkologickým onemocněním dávané: nížší odolnost vůči stresovým faktorům a neefektivní způsoby zvládání stresu, nesoulad mezi vnímanou a skutečnou mírou stresu a úzkosti, naučená bezmocnost a vysoká přizpůsobivost, depresí podmíněná imunosuprese, odsunutí seberealizace a potlačení osobného růstu, nedostatečná autenticita v životě, neschopnost vyjadřovat negativní emoce, především hněv, neukončené konflikty a nezdravé vztahy ke klíčovým postavám v rodině a osobním životě, neschopnost odpustit

V rámci svých služeb vám nabízím jedinečný naturopatický program pro pacienty s onkologickým onemocněním, který vychází z principů zmíněné Integrované Onkologie, a který byl sestaven za základě zkušeností a praxe v oblasti přírodní medicíny v Austrálii včetně naturopatických seminářů na téma Integrované péče o onkologické pacienty. 

Východiskem tohoto terapeutického programu byla zkušenost, že v České Republice nemá konveční léčba rakoviny kapacitu nabídnout pacientům péči i o jejich další potřeby. I v případě, že je úspěšná, zanechává fyzicky a emočně vyčerpané pacienty, kteří často nemají dostatečnou podporu, edukativní vedení a fyzické síly na obnovu kvality svého života natolik, aby dokázali úspěšně předcházet návratu onemocnění v budoucnu.