Co jsou to konstelace?

V dnešní době jsou konstelace velmi důležitou součástí práce na osobním rozvoji. Pomocí konstelací se člověk dostává ke svým kořenům, předkům a zdroji síly. Co jsou konstelace a jak fungují?

Konstelace jsou inovativní formou psychoterapie, která se zaměřuje na pomoc jednotlivcům porozumět dynamice mezi nimi a jejich rodinnými příslušníky.

Je založena na myšlence, že členové rodiny jsou vzájemně propojeni a mají na sebe silný vliv. Cílem terapie je pomoci jednotlivcům rozpoznat a uzdravit základní napětí a problémy v jejich rodinném systému.

Co jsou konstelace?

Konstelace jsou formou terapie, která vychází z přesvědčení, že emocionální a fyzické problémy mohou mít kořeny v nevyřešených problémech z minulosti.

Vyvinul ji německý psychoterapeut a rodinný terapeut Bert Hellinger v 80. letech 20. století. Terapie se zaměřuje na pochopení dynamiky rodinných vztahů a na to, jak tato dynamika může ovlivnit život jedince.

Rodinné konstelace představují holistický, prožitkový přístup k terapii. Využívá symbolické znázornění rodinného systému ke zkoumání vzorců chování a jejich základních příčin.

Toto znázornění se nazývá „konstelace“. Vytváří se tak, že členové rodiny stojí v kruhu, představují členy rodiny a terapeut jim klade otázky, aby prozkoumal vztahy mezi jednotlivými členy. Během tohoto procesu terapeut hledá vzorce chování a interakce a také oblasti konfliktů.

Cílem rodinných konstelací je pomoci účastníkům získat vhled do dynamiky jejich rodinného systému a do toho, jak může ovlivňovat jejich současnou situaci. Terapeut pomůže účastníkům identifikovat a pochopit vzorce chování a uvědomit si případné nevyřešené problémy.

Jakmile jsou tyto problémy identifikovány, může terapeut účastníkům pomoci se s nimi vyrovnat a najít způsoby, jak je vyřešit.

Konstelace mohou být rodinné i firemní. Každá konstelace má svůj řád, a když mu člověk porozumí, pocítí v sobě sílu, lehkost a svobodu. 

Jak probíhají konstelace?

Konstelace jsou mocným nástrojem pro pochopení dynamiky rodinných vztahů a toho, jak mohou ovlivňovat náš život. Může být mocným nástrojem pro sebepoznání a pomoci lidem získat vhled do vlastní rodinné dynamiky.

Proces začíná tím, že klient popíše terapeutovi podstatu svého problému. Následně terapeut navrhne, kteří lidé by měli v konstelaci být.

Klient tyto zástupce rozestaví po místnosti tak, jak si představuje, že jsou mezi nimi jejich vzájemné vztahy. Nebo prostě jen tak, jak to cítí.

Poté začne terapeut zkoumat dynamiku rodinného systému a hledat základní problémy nebo rodinné vzorce, které mohou bránit optimálnímu fungování systému.

Každý člen rodiny je požádán, aby promluvil ze svého pohledu a podělil se o své pocity a zkušenosti. To může být pro každého člena rodiny silným zážitkem.

Terapeut povzbuzuje každého člena rodiny, aby se spojil s ostatními členy a vyjádřil jim své pocity a emoce. To umožňuje každému členovi pocítit bolest a utrpení ostatních členů i své vlastní.

Toto propojení a porozumění může pomoci zacelit případné rozpory, které mohly v rodinném systému vzniknout.

Nakonec terapeut pomáhá rodině vytvořit novou konstelaci, v níž je každý člen viděn, slyšen a respektován. Podle této nové konstelace může rodina společně postupovat vpřed propojenějším a harmoničtějším způsobem.

Rodinné konstelace

Rodinná konstelace je terapeutická intervence, kterou může terapeut využít k získání vhledu a informací o historii, dynamice a možných dysfunkčních vzorcích klientovy rodiny.

Tuto intervenci vyvinul německý terapeut Bert Hellinger na základě prvků psychodynamické terapie a dalších eklektických vlivů.

Při využití rodinné konstelace nechává terapeut osoby převzít role různých členů rodiny, aby sehrály dynamiku související s klientovými obavami.

Tato technika je považována za formu expresivní terapie a jejím cílem je pomoci klientovi zpracovat obavy nebo získat lepší vhled do konfliktu.

Vzhledem k tomu, že tradiční rodinná konstelace zahrnuje lidi, kteří zastupují rodinné příslušníky klienta, často se provádí ve skupině. Členové skupiny se mohou střídat v roli hlavního klienta a vzájemně zastupovat své rodinné příslušníky.

Rodinnou konstelaci lze provádět také individuálně. Individuální rodinné konstelace však neumožňují klientovi přehrávat rodinné interakce s jinými fyzickými lidmi. Terapeut a klient ovšem mohou společně po delší dobu mapovat vztahy a všímat si vzorců.

S čím pomáhají rodinné konstelace?

Terapeut může navrhnout rodinnou konstelaci v případě různých problémů a klient se může rozhodnout zvážit tuto intervenci z řady důvodů. Jedná se např. o tyto případy:

  • Klient chce přerušit dysfunkční nebo škodlivé vzorce ve svých vztazích, které mohou souviset s dynamikou, kterou se naučil ve své rodině.
  • Pár chce lépe porozumět historii toho druhého a tomu, jak jejich rodiny ovlivňují to, co každý z nich přináší do vztahu.
  • Klient se chce konfrontovat s násilníkem z dětství, který zemřel, není k zastižení nebo se klient necítí bezpečně, když ho kontaktuje.
  • Klient chce získat náhled na to, jak vzorce z jeho dětství stále ovlivňují jeho duševní zdraví.

Rodinné konstelace nejsou indikovány u konkrétních diagnóz. Mohou být přínosné pro ty, kteří se snaží překonat trauma z dětství, prožívají komplikované pocity po smrti příbuzného nebo různé jiné důsledky problematické rodinné dynamiky.

Proč podstoupit konstelaci

Klienti, kteří využívají rodinné konstelace, mohou po této intervenci zažít katarzi, protože jim umožnila v bezpečném prostředí zpracovat konflikty, traumata a obtížné zážitky z minulosti.

Protože rodinná konstelace upozorní klienta na vzorce a dynamiku, které dříve nebral v úvahu, pravděpodobně se u něj zlepší vhled do jeho chování. To může vést ke zdravější komunikaci a naplněnějším vztahům.

Rodinné konstelace také vytvářejí silný prostor pro zpracování traumatických událostí z klientovy minulosti.

Co je třeba o konstelaci vědět

Rodinné konstelace mohou být intenzivní a účast na nich může vyvolat silné pocity nebo vzpomínky související s traumatickými nebo stresujícími událostmi.

Klienti, kteří zvažují tuto léčebnou intervenci, by se měli ujistit, že se u svého terapeuta cítí dobře. Měli by se zeptat na všechny otázky nebo předložit obavy, které mají ohledně provádění konstelací.

Pokud se klienti cítí bezpečněji při individuálním přístupu k rodinné konstelaci, může jim terapeut nabídnout možnosti, jak vytvořit rodinnou konstelaci pomocí předmětů nebo hraček.

Klienti by také měli mít připravený plán sebelásky a sebepéče, který jim zajistí, že se s emocemi vyvolanými rodinnou konstelací dokáží zdravě vyrovnat.

Klienti budou po cvičení konstelací často potřebovat pokračující terapii, aby se vypořádali s traumaty, vzpomínkami a rozrušující dynamikou, která se během konstelace objevila.