Zdravý vývoj dítěte – jak podpořit, zkušenosti

Péče o dětské zdraví se od toho dospělého výrazně liší. Odlišnost není jen v množství vitaminů a dalších živin, které dítě potřebuje, ale i v jejich kombinacích. U dětí je důležité zohlednit, v jaké vývojové fázi se aktuálně nachází – batole má jiné požadavky, než školák. Jak tedy optimálně podpořit zdravý a správný vývoj dítěte?

Základem zdraví a správného vývoje dítěte je kromě vyvážené stravy také pohyb (ideálně venku), dostatečné množství podnětů rozvíjejících jeho mozkové funkce a samozřejmě i kvalitní odpočinek. Právě strava hraje ve zdraví dítěte důležitou roli.

Zdravý vývoj dětí

Zdravý vývoj dětí je mnohostranný proces, který zahrnuje tělesný, duševní a sociální vývoj, aby pomohl malým dětem dosáhnout jejich plného potenciálu. Zahrnuje rodiče, učitele a vychovatele, kteří spolupracují, aby zajistili, že děti budou intelektuálně, fyzicky, emocionálně a sociálně zapojeny v bezpečném a podnětném prostředí. Pokud jsou děti vystaveny různorodým zkušenostem a mají přístup k odpovídající zdravotní péči, je nejen pravděpodobnější, že dosáhnou svých vývojových milníků, ale jsou také lépe připraveny zvládat životní výzvy v pozdějších letech. 

Zdravý vývoj začíná v děloze a pokračuje i po narození, přičemž první roky života dítěte představují nejkritičtější období růstu. Protože kojenci jsou obzvláště citliví na své okolí, je důležité, aby si rodiče a poskytovatelé péče byli vědomi fyzických, emocionálních a sociálních potřeb, které musí být uspokojeny, aby byl podpořen zdravý vývoj. 

V prvním roce života například poskytujeme důslednou a láskyplnou péči, která vytváří bezpečnou základnu, na níž se děti učí objevovat. Pozorní pečovatelé mohou také usnadnit zdravý emoční vývoj tím, že reagují na emoční signály kojenců, poskytují prostředí, které umožňuje zkoumání a hru, a modelují, jak regulovat emoce. Kognitivní dovednosti se poté začínají rozvíjet mezi druhým a pátým rokem. 

Dostatečný přísun živin, vitamínů a stopových prvků je pro zdravý vývoj dítěte klíčový. Bohužel množství živin, které je obsaženo v průměrné stravě dnešních dětí k uspokojení potřebných denních dávek často nestačí. V současné době má dle odborníků více než 30 % batolat nedostatek vápníku a železa, vitamínu D dokonce více než 60 %.

Aby rodič dítěti zajistil dostatečné množství zdraví prospěšných látek, a umožnil mu tak správný vývoj, je vhodné k pestré stravě dodat ještě doplňky stravy určené pro děti.

Mezi základní charakteristiky dětského rozvoje, tzv. „vývojový trojúhelník,“ patří růst, imunita a správné fungování kognitivních funkcí a mozku (schopnost učit se, soustředit se, krátkodobá a dlouhodobá paměť). Jaké kombinace látek jsou pro jednotlivé věkové kategorie vhodné?

Co jsou kognitivní funkce

Kognitivní funkce se týkají psychologických procesů, které lidem umožňují vstupovat do prostředí, přijímat a zpracovávat informace z něj. Kognitivní funkce jsou funkce vyššího řádu, které se skládají z několika procesů, jež se spojují a umožňují lidem myslet a zpracovávat informace. Kognitivní procesy jsou komplexní a zahrnují oblasti, jako je jazyk, paměť, uvažování, řešení problémů, rozhodování a další výkonné funkce. 

Kognitivní vývoj je nepřetržitý proces, který začíná narozením a pokračuje, dokud člověk žije. V kojeneckém věku jsou kognitivní dovednosti omezené, ale rychle se rozvíjejí s tím, jak kojenec komunikuje s okolím. Během dětství dochází k růstu a rozvoji kognitivních schopností.

Věk 1 – 3 roky

Mezi prvním a třetím rokem dochází k rychlému růstu – během prvního roku vyroste dítě dokonce o 25 cm a ztrojnásobí svou váhu. Začíná chodit, poznává svět okolo sebe (zpočátku jeho ochutnáváním) a dostává se do kontaktu s vnějším světem (dětská hřiště, kroužky pro batolata či mateřské kluby).

Ve věku 1 roku děti začínají reagovat na své okolí a probíhá u nich kognitivní, fyzický a sociální vývoj. Stále více si uvědomují předměty, lidi a události ve svém okolí a začínají projevovat zájem o hru a zkoumání. 

Ačkoli jsou jejich jazykové a komunikační dovednosti ještě velmi primitivní, děti v tomto věku se začínají učit počátky jazyka. Rozpoznávají známá slova a fráze, dokážou se řídit jednoduchými pokyny a mohou mít i několik slov ve své slovní zásobě. Rostoucím žvatláním a ukazováním mohou začít dávat najevo své potřeby

Ve věku 2 let se děti dále rozvíjejí ve svých jazykových dovednostech a rozumí základním příkazům, snadno rozpoznávají názvy mnoha předmětů a mohou být dokonce schopny vést jednoduché rozhovory. Po fyzické stránce jsou nyní stále obratnější a koordinovanější a dokáží střídavě stoupat do schodů, chodit bez opory a házet míčem

Ve 3 letech děti pokračují v rozvoji svých kognitivních, motorických a jazykových dovedností. Dokážou již spojit dvě nebo tři slova do věty, rozumí širšímu okruhu pokynů, napodobují činnosti dospělých a chápou pojem času a posloupnosti. Nyní mají větší kontrolu

V tomto období je tedy vhodné podpořit správný vývoj a růst kostí u dětí, což zajistí vápník a vitamín D3 doplněné o vitamín K2. Vitamín D3 také přispívá ke správné funkci dětského imunitního systému, který se v tomto období intenzivně buduje (vývoj pokračuje až do cca 10 let věku), a ideálně by měl být doplněn aktivním antioxidantem vitamínem C. Pro rozvoj vnímání, schopnosti učit se a kognitivní funkce obecně je poté důležité železo.

Kromě přísunu živin a vitamínů je potřeba dbát o fyzické zdraví dítěte vhodnou volbou kočárku, sedačky, matrace do postýlky, příslušenství do postýlky a dalších doplňků a potřeb pro děti.

Pro kojence je nejdůležitější doplňovat vitamin D, protože ho sami neumějí vytvářet.

Věk 3–6 let

Studie prokázaly, že ve věku 3-6 let prochází děti jedním z nejintenzivnějších období vývoje v životě. Během tohoto období děti postupují ve všech kognitivních, fyzických a emocionálních oblastech.

Z kognitivního hlediska má mozek tříletého dítěte potenciál naučit se každý den 100 nových slov a tento potenciál se umocňuje s tím, jak se u šestiletých dětí rozvíjí jejich mentální a intelektuální ostrost. S přibývajícím počtem slov rozkvétají jejich jazykové schopnosti, které jim umožňují lépe sdělovat své pocity a chápat svět kolem sebe. Tato věková skupina dokáže přejít od memorování faktů k uplatňování dovedností řešení problémů při řešení jakéhokoliv úkolu. Rozvíjí se zejména matematické dovednosti, protože děti se učí chápat číselná fakta, prostorové povědomí a seskupování předmětů.

Po fyzické stránce děti této věkové skupiny zaznamenají rychlý růst a rozvoj hrubé a jemné motoriky, což jim dává možnost samostatněji a bezpečněji zkoumat svět kolem sebe. Hrubá motorika zahrnuje větší pohyby těla a rukou, nohou a chodidel, jako je běhání, skákání a poskakování. Pokud jde o jemnou motoriku, zvýší se složitost úkolů, jako je kreslení, psaní, stříhání a další činnosti s rukama a prsty. 

Děti v předškolním věku se setkávají s větším dětským kolektivem, začínají navštěvovat školku. Spolu se změnou prostředí je nejvíce zatížen a prověřován imunitní systém

K optimální funkci imunitního systému pomůže vitamín C a D3. Vitamín D3 je zásadní i pro zdravý růst kostí a také silné zuby. Pokud by dítě přeci jenom nemělo správně srovnané zuby, na řadě jsou určitě rovnátka. U rovnátek cena bývá vysoká, proto je některé pojišťovny mohou částečně hradit.

S nástupem do školky se objevují i nové podněty. Schopnost učit se a pamatovat si, stejně jako další kognitivní funkce je možné podpořit prostřednictvím železa. Tento komplex je dobré obohatit ještě o moderní a trendy betaglukany, které jsou v poslední době v pozornosti vědců.

Věk 6–9 let

Děti ve věku od 6 do 9 let jsou ve věku, kdy si začínají rychle osvojovat různé znalosti a dovednosti. Tyto dovednosti sahají od základních motorických dovedností, jako je házení a chytání míče, až po vyšší dovednosti, jako je psaní a čtení. V této fázi procházejí děti rychlými vývojovými změnami, pokud jde o jejich sociální, emocionální, fyzické a kognitivní dovednosti.

Z hlediska fyzického vývoje se u dětí rozvíjí zvýšená koordinace, síla, rovnováha a flexibilita. V tomto věku také získávají kontrolu nad pohyby svého těla a učí se obratně běhat, skákat, přeskakovat a házet. 

S nástupem do školy je nutné dbát na imunitu dětí.

Z hlediska kognitivního vývoje se děti učí řešit problémy, používat jazyk k efektivní komunikaci a vytvářet logické souvislosti. Rovněž věnují větší pozornost úkolům, lépe se soustředí a snadno si pamatují informace, pokud jsou jim předkládány ve smysluplných souvislostech. V tomto období se také rychle zvyšuje jejich schopnost abstraktního myšlení a učí se dívat na věci z mnoha úhlů pohledu. 

Z hlediska sociálního a emocionálního vývoje se děti stávají samostatnějšími a asertivnějšími. Začínají jasněji vyjadřovat své emoce a častěji projevují náklonnost. Začínají si také lépe uvědomovat emoce druhých a stávají se tolerantnějšími ke slovům a činům lidí kolem sebe.

Ve věku 6 let většina dětí nastupuje do školy. Opět dochází ke změně prostředí, nově i ke změně způsobu získávání informací. Zatímco dosud se dítě učilo spíše krátkodobě a prostřednictvím „her,“ nyní je nuceno se dlouhodobě soustředit. Právě v tomto věku je tedy třeba podpořit funkce mozku, který dostává hodně zabrat. K tomu pomohou Omega 3 mastné kyseliny (DHA).

Je třeba nepodceňovat ani podporu imunity (vitamin D3 a C), neboť zde do hry vstupují i další faktory. Například, pokud je dítě citlivější, může být imunitní systém oslaben i stresem spojeným se změnami režimu. A opět je dobré doplňovat také betaglukany.

Dostatečné množství zdraví prospěšných látek

Tím, že rodiče dítěti poskytnou dostatečné množství zdraví prospěšných látek, pozitivně ovlivní jeho vývoj. Vybudováním „zdravé“ imunity, kostí a podporou mozkových funkcí v dětství, lze zajistit i vyšší kvalitu života v dospělém věku. Dosáhnout těchto cílů však lze jen systematickou dlouhodobou podporou zdraví.