Muzikoterapie – co to je, účinky, využití

V posledních letech přibývá výzkumů, které osvětlují terapeutické účinky hudby. Muzikoterapie se stala mocným nástrojem v oblasti zdravotní péče – od snižování stresu a úzkosti až po zlepšování fyzické a duševní pohody. Muzikoterapie dává radost a sílu, ovlivňuje klima ve skupině a podporuje ozdravné procesy. 

Muzikoterapie, oficiálně prezentovaná jako pomocná metoda skupinové psychoterapie, má starou tradici. V podstatě už od pravěku člověk užívá hudby nebo jejích prvků, tance a zpěvu  k tomu, aby si dodal odvahy k tomu, aby v sobě probudil ozdravné – autosanační mechanismy a aby léčil vztahy ve skupině.

Co je muzikoterapie

Muzikoterapie je klinická intervence, která využívá hudební aktivity k řešení fyzických, emocionálních, kognitivních a sociálních potřeb jednotlivců. 

Muzikoterapie vychází z představy, že hudba je mocný neverbální jazyk, který pochází z mnoha prostředí, kultur a míst. Muzikoterapie využívá tento jazyk k tomu, aby různými způsoby pomáhala jednotlivcům všech věkových kategorií a úrovní schopností řídit své zdraví a pohodu. 

Může být účinnou formou:

 • komunikace
 • relaxace
 • rozptýlení
 • sebevyjádření

Zahrnuje práci certifikovaného muzikoterapeuta s pacienty na stanovení určitých cílů a následné využití technik založených na hudbě k dosažení těchto cílů. Ať už se jedná o hraní, zpěv nebo poslech hudby, terapeut přizpůsobuje každé sezení konkrétním potřebám a preferencím pacienta.

Muzikoterapii lze využít k řešení různých problémů a potřeb, včetně:

 • úzkosti
 • deprese
 • sociálních dovedností
 • kognitivních dovedností
 • zvládání bolesti
 • fyzické koordinace
 • duševních a emocionálních problémů

Terapeuti mohou používat různé techniky, včetně zpěvu, hry na hudební nástroje, improvizace, komponování a poslechu hudby, stejně jako aktivního poslechu hudby a receptivní účasti na hudbě. 

Muzikoterapie může být využívána v individuálních sezeních, v malých skupinách nebo ve velkých skupinách. Často se používá v kombinaci s intervencemi v oblasti duševního zdraví, tělesného zdraví a vzdělávání.

Muzikoterapeuti mohou vytvořit individuální hudbu, která je přizpůsobena specifickým potřebám a zájmům jejich klientů. Tato hudba může být použita k vyvolání emocí, myšlenek a vzpomínek a může být použita k tomu, aby klientům pomohla prozkoumat a zvládnout jejich pocity v bezpečném prostředí. 

Tímto způsobem může hudba pomoci lidem vyjádřit a zpracovat to, co nejsou schopni udělat pouze pomocí slov. Hudbu lze také využít k rozvoji a posílení kognitivních dovedností, jako je sebekontrola, paměť, pozornost a řešení problémů. 

Jako forma terapie je muzikoterapie pro jedince způsobem, jak získat hlubší porozumění sobě samému a svým emocím. Může pomoci navázat a udržet vztahy, naučit se zvládat stres, posílit sebevědomí a kreativitu, snížit osamělost a rozvíjet seberegulaci. Bylo zjištěno, že muzikoterapie je obzvláště účinná pro osoby s autismem, demencí, problémy s duševním zdravím a poruchami učení

Léčivé účinky muzikoterapie

Výzkum prokázal, že hudba má na lidský mozek hluboký vliv. Může stimulovat různé oblasti, vyvolávat emocionální reakce, zlepšovat paměť a dokonce ovlivňovat motorické funkce

Muzikoterapie využívá tohoto mnohostranného účinku a nabízí řadu výhod, jako např:

 • emocionální pohoda
 • zlepšení kognitivních funkcí
 • fyzická rehabilitace

Hudba má schopnost vyvolávat emoce a umožňuje pacientům vyjádřit a zpracovat své pocity v bezpečném a podpůrném prostředí. Může poskytnout útěchu, snížit stres a podpořit relaxaci, což vede k celkově lepšímu emočnímu stavu.

Muzikoterapie prokázala slibné výsledky v oblasti kognitivní rehabilitace. Může zlepšit paměť, pozornost a soustředění, zejména u jedinců s neurologickými poruchami nebo kognitivními poruchami. Zapojení do aktivit spojených s hudbou stimuluje různé kognitivní procesy, představuje pro mozek výzvu a stimuluje ho.

Muzikoterapie může být prospěšná i pro fyzickou rehabilitaci. Rytmické a melodické vzory mohou zlepšit koordinaci pohybů a pomoci jedincům získat zpět fyzické dovednosti ztracené v důsledku zranění nebo nemoci. Hudba navíc dokáže odvést pozornost od bolesti a nepohodlí, takže je účinným nástrojem pro léčbu bolesti.

Jak aplikovat muzikoterapii

Muzikoterapie využívá hudbu k podpoře fyzického, emocionálního, kognitivního a sociálního fungování. Muzikoterapeuti používají různé přístupy podle povahy onemocnění nebo poruchy klienta

Hudbu lze použít ke snížení stresu, zlepšení komunikace, zvýšení koncentrace, zmírnění bolesti, posílení relaxace a zlepšení fyzické rehabilitace po nemoci nebo úrazu.

Muzikoterapie je všestranný přístup, který lze použít v různých prostředích a pro různé skupiny obyvatel. 

K některým běžným aplikacím patří např:

 • duševní zdraví
 • poruchy autistického spektra
 • demence
 • Alzheimerova choroba
 • paliativní péče 

Bylo zjištěno, že muzikoterapie je účinná při léčbě deprese, úzkosti a posttraumatické stresové poruchy (PTSD). Může poskytnout prostor pro vyjádření emocí, zvýšit sebevědomí a snížit příznaky stresu a úzkosti.

Muzikoterapie slibně pomáhá zlepšit komunikační a sociální interakční dovednosti u osob s autismem. Nabízí jedincům neohrožující a poutavý prostředek ke zlepšení jejich sociálních a emocionálních vazeb.

Muzikoterapie prokázala pozoruhodné výsledky při zlepšování kognitivních funkcí a vybavování paměti u pacientů s demencí a Alzheimerovou chorobou. Známé písně mohou vyvolat vzpomínky a poskytnout pocit útěchy a důvěrné známosti.

Muzikoterapie může poskytnout útěchu a emocionální podporu pacientům, kteří dostávají paliativní péči nebo se nacházejí v závěrečné fázi života. Může podpořit relaxaci, snížit úzkost a zlepšit celkovou kvalitu života pacientů i jejich rodin.

Kromě toho lze muzikoterapii využít ke zlepšení motorických funkcí a koordinace. Hra na hudební nástroje a zpěv mohou zlepšit koordinaci ruka-oko, jemnou motoriku a hrubou motoriku

Muzikoterapie může také pomoci při řešení problémů s řečí a jazykem, jako je koktavost, poruchy sociální komunikace a porozumění psanému jazyku. Může pomoci dětem i dospělým, kteří mají potíže s vyjadřováním emocí, mluvením nebo vyjadřováním.

Pomocí muzikoterapie lze také zlepšit fyzickou rehabilitaci. Hudba může pomoci podpořit fyzické uzdravení tím, že podporuje rozsah pohybu, zvyšuje výdrž a snižuje bolest. 

Hudba může také pomoci zlepšit koordinaci při tanci, rovnováhu a držení těla tím, že povzbuzuje člověka k pohybu. 

Celkově může muzikoterapie přinést fyzický i emocionální prospěch lidem všech věkových kategorií a vzdělání, kteří se potýkají s různými nemocemi a poruchami. 

Muzikoterapie je účinná při léčbě deprese, úzkosti a posttraumatické stresové poruchy.

Techniky muzikoterapie

Muzikoterapeuti používají různé techniky podle potřeb svých pacientů. Techniky muzikoterapie se obvykle používají k léčbě různých osob s fyzickými i psychickými poruchami zdraví. Muzikoterapeuti používají intervence, které jsou založeny na terapeutické i hudební hodnotě hudby. 

Mezi základní techniky muzikoterapie patří:

Aktivní muzicírování: Pacienti se aktivně podílejí na vytváření hudby zpěvem, hrou na nástroje nebo komponováním. To podporuje sebevyjádření a umožňuje jedincům zapojit se do terapeutického procesu.

Řízený poslech hudby: Pacienti poslouchají pečlivě vybrané hudební skladby, jejichž cílem je vyvolat konkrétní emoce nebo vzpomínky. Terapeuti tento zážitek vedou a vytvářejí tak pro pacienty bezpečný prostor pro zkoumání jejich emocí.

Psaní písní a analýza textů: Pacienti se zapojují do skládání písní a vyjadřují své myšlenky a pocity prostřednictvím textů. Analýza a diskuse o významu textů písní může napomoci katarzi a sebereflexi.

Intervence založené na improvizaci nebo kompozici se používají k vytvoření expresivního a kreativního východiska, které může pomoci zdokonalit pocity člověka z jeho hudby. 

Receptivní techniky, jako je řízená imaginace, relaxace a poslech hudby, se používají k podpoře uvolnění a zvládání negativních zážitků. 

Analýza textů může jednotlivcům pomoci prozkoumat význam a emoce slov písně a její vztah k jejich životním zkušenostem. 

Cílem těchto různých technik je podpořit zotavení a růst jedince, který muzikoterapii přijímá. Muzikoterapie může poskytnout emocionálně bezpečné prostředí pro terapii. Může poskytnout způsob, jak vyjádřit emoce, zvýšit pocit úspěchu a mistrovství, budovat komunikaci a mezilidské vztahy, zlepšit fyzickou koordinaci a mnoho dalšího. 

Její síla je zakořeněna ve schopnosti hudby vyvolávat emocionální a fyziologické reakce. Při používání terapeutických intervencí musí muzikoterapeuti brát v úvahu klientovy emoce, myšlenky, asociace, vzpomínky a zkušenosti. Muzikoterapeuti proto musí respektovat, že každá intervence vyžaduje individuální integraci šitou na míru klientovi.

Závěrem

Muzikoterapie je praxe založená na důkazech, která využívá sílu hudby ke zlepšení fyzické, emocionální, kognitivní a sociální pohody. Její rozmanité využití v různých lékařských a terapeutických prostředích z ní činí cenný nástroj pro zlepšení života osob všech věkových kategorií a schopností. 

Vzhledem k tomu, že se tento obor stále rozvíjí a získává na uznání, je budoucnost muzikoterapie velkým příslibem revoluce ve zdravotnictví a podpory celostního uzdravování.